Radonbidrag

OBS! Från 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidraget. Läs mer hos Boverket!

Radonbidrag

Förutsättningar

Om radonhalten i inomhusluften i ditt hem överskrider gränsvärdet på 200 Bq/mkan du, från Länsstyrelsen, få bidrag för 50 % av saneringskostnaden för nödvändiga åtgärder. Ett maxbelopp om 15 000 SEK kan betalas ut för sanering av befintliga en- och tvåbostadshus (min. 1 000 SEK). 

Vidare förutsättningar för bidrag är som följer:

  1. Du äger och bor i huset
  2. Det har genomförts långtidsmätning under eldningssäsong med spårfilms-mätning
  3. Det finns, från sakkunnig, ett förslag till åtgärd
  4. OBS! Själva åtgärdsprocessen är inte påbörjad innan bidragsansökan har kommit in till Länsstyrelsen. (Med detta menas, t.ex., beställning av saneringsåtgärderna. Genomförd mätning av radonhalten och utredning av radonkällan är dock förutsättningar.)

Ansökan

RadonSupportens utsände besiktningsman hjälper dig med bidragsansökan. Det krävs att en sakkunnig utfört en besiktning för att ansökan ska beviljas. I ansökan bifogas:

  • Mätrapport
  • Redovisning av radonkälla
  • Åtgärdsplan

Om du vill ansöka på egen hand, utan RadonSupportens hjälp:

Begränsningar

Radonbidraget är rambegränsat, vilket betyder att bidrag beviljas när det finns medel.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar är inte berättigade att få bidrag till radonsanering.

Regler om radonbidrag: SFS 1988:372 och Boverkets tillämpningsföreskrifter.

ROT-avdrag

Förutsättningar

ROT-avdrag beviljas med upptill 50 000 SEK per person och kalenderår för 50 % av arbetskostnadenför renovering och tillbyggnad.

Följande förutsättningar gäller: 

  1. Du äger och bor i huset (alt. dina föräldrar bor i huset)
  2. Du är obegränsat skatteskyldig i Sverige

Ansökan

Ange redan vid beställning av radonsanering om du önskar nyttja ROT-avdrag eller inte.

RadonSupporten ansöker om ROT-avdrag åt dig efter det att uppdraget är utfört.

ROT-avdrag kombinerat med radonbidrag

Det går bra att kombinera radonbidraget hos Länsstyrelsen med ROT-avdrag hos Skatteverket. Radonbidraget gäller då endast materialkostnaderna och avsikten att kombinera radonbidraget med ROT-avdrag ska anges redan i ansökan om radonavdrag hos Länsstyrelsen.

Se Skatteverkets villkor.

FAQ

Vad krävs för att ansökan om radonbidrag ska beviljas?

Läs om Förutsättningar under Radonbidrag.

Hur beräknas radonbidrag?

Radonbidrag går att ansöka om för 50 % av totalkostnaden för saneringen, dock beviljas maximalt ett bidrag om 15 000 SEK.

Vilken instans ansvarar för radonbidraget? 

Länsstyrelsen och Boverket.

När får jag mina pengar?

Cirka 14 dagar efter genomförda saneringsåtgärder. 

Hur ansöker jag om radonbidrag?

RadonSupporten hjälper dig med ansökan i samband med radonbesiktning. Om du vill ansöka på egen hand går det bar att göra via Boverkets ansökningsblankett.

Bygger radonbidraget på en begränsad "pott"?

Ja. Radonbidraget är rambegränsat för varje kalenderår och beviljas när det finns medel.

Kan jag kombinera radonbidraget med andra bidrag, t.ex. ROT-avdrag?

Ja, om du ansöker om radonbidrag för enbart materialkostnaderne och anger detta vid ansökan om radonbidrag. 

Läs mer hos Skatteverket (Skatteverkets meddelanden SKV M 2009:12 och SKV M 2010:02, punkt 6). 

Vad är fördelen med att kombinera radonbidrag och ROT-avdrag?

Radonbidraget beviljas för 50 % av saneringskostnaden men maximalt 15 000 SEK. Då totalsumman överstiger 30 000 SEK, till exempel 34 600 SEK för radonsug inklusive installation, kommer bidraget kunna motsvara maximalt 43 % (15 000 av 34 600) av totalpriset ifall endast radonbidraget uttnyttjas.

Räkne-exempel:

 

Endast radonbidrag:    
Totalkostnad 34 600   
Radonbidrag -15 000  (maximalt 15 000 av totalkostnad) 
Du betalar 19 600 SEK
 
     
Kombinerat radonbidrag och ROT-avdrag:    
Totalkostnad 34 600  
Radonbidrag -6 750  (50% av 13 500 i materialkostnad)
ROT-avdrag -10 550  (50% av 21 100 i arbetskostnad)
Du betalar 17 300 SEK