Radon i Hus

Radon i hus

Var kommer radon ifrån?

Radon från byggnadsmaterial

Radon avges från alla byggmaterial bestående av sten. Till exempel tegel, betong och lättbetong. Normalt sett är radiumhalten i byggmaterial så pass låg att någon radongas inte är nämnvärd. Det finns dock, tyvärr, undantag:

– Alunskifferbaserad lättbetong, även kallat blåbetongAnvändes för husbyggen mellan 1929 och 1975. Under missgynnande omständigheter kan 1000 Bq/m3 uppmätas i hus där blåbetong använts som byggmaterial.

– Stenkrossmaterial. Till exempel gruset i husgrunden kan vara från berg med hög radiumhalt.

Radon från vattnet

Radon kan finnas i kommunalt kranvatten, särskilt då detta kommer från bergborrade brunnar eller kallkällor.

Radon från mark

Det är vanligast är att radongasen kommer från marken. På 1 meters djup uppgår radonhalten alltid till mer än 5000 Bq/m³ i jordluften. 
Normalvärde för morän: 20 000-40 000 Bq/m³
Normalvärde för grus: 30 000-150 000 Bq/m³
Med alunskiffer i jorden: 1-2 miljoner Bq/m³

Olika platser i landet löper således olika risk för radonstrålning från mark. En del kommuner har riskbedömt respektive geografiskt område.

Lågriskmark: < 10 000 Bq/m³
Normalriskmark: 10 000-50 000 Bq/m³
Högriskmark: > 50 000 Bq/m³


Var i huset finns radon?

Hög radonhalt i inomhusluften är skadligt för vår hälsa. Se Hälsorisker med radon.

Radon i väggar

Stora delar av miljonprogrammets lägenheter, cirka 1 miljon, samt en dryg halvmiljon småhus är byggda med blåbetong. Väggar byggda av blåbetong utstrålar ständigt radon. Radonhalten ackumuleras inte med tiden i inomhusluften, men avtar inte heller. Strålningen i inomhusluften är konstant.

Radon i dricksvatten

Att dricka vatten med hög radonhalt anses föga riskabelt. Dock sprids radon i inomhusluften då vattnet tappas upp eller används för hushållsmaskiner. Ett värde på 1000 Bq/l i vattnet uppskattas ge en ökning på 100 Bq/m3 i inomhusluften. Se Gränsvärden för radon.

Radon i husgrund

I och med uppvärmning av våra hus ökar radonhalten i inomhusluften. Eftersom värme stiger uppåt sugs radon från jordluften i markgrunden, genom golvet och upp i huset. Bild.


Vad påverkar radonhalten?

  • Mängden markluft som läcker in i huset genom sprickor och andra ”otätningar”.
  • Mängden och lokaliseringen av blå lättbetong som eventuellt finns i byggnaden.
  • Mängden radon som avges från vatten till inomhusluften.
  • Verkan av byggnadens ventilationen.

FAQ

Vad gör jag om jag mäter hög radonhalt i mitt hem?

Frågan som måste besvaras först är varifrån radonet härstammar. Detta görs under en besiktning.

Kan höga halter av radon i en bostad minskas?

Ja. Så snart man vet vilken som är källan till radon så kan man skapa en åtgärdsplan för sanering.

Kan jag få ett bidrag för att minska radonnivån i mitt hem?

Ja. Till hälften av saneringskostnaden men max 15 000 SEK. Detta ansöks om hos Länsstyrelsen, Radon Supporten hjälper dig. Läs mer om radon bidrag