Radonmätning

Beställ radon-mätning; korttids- och långtidsmätningar

Röj undan ovissheten

Det är inte många känslor som är mer obehagliga än oro och ovisshet. – Att inte veta om familjen är utsatt för något i hemmet som kan leda till lungcancer, till exempel. Konceptet radon bör i dagsläget inte vara nytt för någon vuxen svensk, och än så länge är det upp till var och en att ansvara för en säker hemmamiljö. 

Inget dolt fel vid husköp

Att köpa ett hus är något som de flesta inte gör flera gånger under sin livstid. Det är i många fall och avseenden en rolig och spännande upplevelse att komma till en ny miljö och få en nystart vad gäller boendesituationen. För den som någon gång har varit med om ett husköp är det ingen nyhet att det också innebär mycket ansvar för dig som köpare.  – Rätt frågor ska ställas och rätt detaljer ska undersökas. Vad gäller hög radonhalt räknas detta inte som ett dolt fel, ur juridisk aspekt. Det är upp till dig som köpare att ta initiativet till en radonmätning.

Öka värdet på fastigheten

Att som säljare kunna visa upp papper på låga radonvärden kan dessutom förbättra prisbilden vid försäljning.

Mäta radon

Även om det inte finns några rökare i ditt hem och du är noggrann med att på ett riktigt sätt förvara rengöringsmedel och andra skadliga ämnen, finns det anledning att se över vilken luft som boende i hemmet, dag in och dag ut, inandas. Detta eftersom att det finns något som kallas radon. Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som i stora mängder och exponering kan leda till lungcancer. Eftersom den kommer upp ur marken kan hem, med eller utan källare, ha radon.

Det finns tester tillgängliga för att mäta nivån av radon. Tester är endast exakta när det utförs i en sluten hemmamiljö fri från drag och kemikalier. Av denna anledning är det mest effektivt att testa under höst- och vintermånaderna när fönstren är stängda, det vill säga under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april.

Du kan genomföra radonmätning med hjälp av antingen ett kort- eller långtidstest. Långtidstester fångar dessutom säsongsmässiga förändringar i radonhalter och kan göra en rättvis uppskattning av årsmedelvärdet.

Om radonhalten är hög finns det ett antal åtgärdsmetoder. Radonspecialister kan installera ett permanent system. En radonsug med rörinstallation kan dra radon ur husgrunden och ut från huset. Andra metoder, såsom tätning, är kortsiktiga lösningar eller på sin höjd lösningar som bör göras i kombination med andra system.

Varför ska jag mäta radon?

Att ha höga radonvärden i inomhusluften kan innebära en mycket allvarlig hälsorisk. Det går aldrig att veta om det är för höga värden i ditt hus, och om således åtgärder behöver vidtas, förrän du har gjort en mätning.

Hur testar jag radon? Kan jag göra det själv?

Mätdosor är det enklaste och mest pålitliga sättet att mäta radon. Dosorna kan du beställa här: mätdosor radon. De kommer hem till dig per post. Du placerar själv ut dosorna i hemmet och skickar sedan tillbaka dem till RadonSupporten för utvärdering på laboratorium. 

Vilka är de vanligaste radon-testmetoderna?

Radondosor och radongasmätare. Radongasmätare är mindre precis och mindre pålitlig än radondosor. 

Vad är skillnaden mellan korttids- och långtidsmätning?

Korttidsmätningens mätperiod kan vara när som helst under året och varar i minst 10 dagar, medan långtidsmätningens mätperiod ska vara under eldningssäsongen (1 okt- 30 april) och varar i minst 60 dagar. Den sistnämnda är mer precis och pålitlig än den förstnämnda. 

Vilken är den bästa radon-mätmetoden?

Långtidsmätning med mätdosor är mest pålitligt och exakt för att få fram ett årsmedelvärde. 

När är den bästa tiden för att mäta radon?

Under eldningsäsongen 1 okt – 30 april. 

Hur fungerar radon-mätdosor? Är de svåra att hantera?

Nej, de är inte svåra att hantera. Från det att du placerar ut dem i ditt hem till det att du skickar in dem till oss, för laboratorieundersökning, så sköter de sig själva. 

Hur ska jag placera mina radon-mätdosor?

Instruktioner för placering medföljer din beställning men i stora drag gäller att dosorna i första handskaplaceras i sovrum och vardagsrum och minst en dosa per bebott plan (även i källaren om denna är bebodd). Dosorna ska inteplaceras allt för nära vägg, tak och golv, nära ventiliation och dörrar eller i våtrum. 

Var kan jag köpa radon-mätdosor?

Här: Radon mätning.

Vilka är begränsningarna gäller för korttidsmätningar?

Korttidsmätning, även kallat rådgivande mätning, kan endast ge en indikation om ett årsmedelvärde. Resultatet gäller inte som underlag för ansökan om statligt radonbidrag för eventuell sanering.

Vad gäller för mätning av radon i vatten?

Eftersom att höga radonvärden i vatten kan leda till höga radonvärden i inomhusluften bör alla som inte är anslutna till kommunalt vatten mäta radonhalten i sitt vatten. 

Var kan jag köpa ett radon-i-vatten-test?

Radontäta glasflaskor, som du fyller med ditt vatten och skickar tillbaka till oss, beställer du här: mät radon i vatten.

Varierar radon med tiden?

Vad vi vet är att radonhalten oftast varierar under dygnet och under året. Detta beror bland annat på temperatur, vindförhållanden och ventilation. Under sommaren kommer mindre markluft och radon in i huset än under kallare årstider, på grund av sämre sjävdrag och mindra skorstenseffekt. Man har inte kunnat fastställa något särskilt samband för ökad eller minskad radonhalt beroende av husets ålder.

Varför tar radonmätningar så lång tid?

Eftersom att att radonhalten varierar såpass mycekt över dygnet och året behövs en längre mätperiod (minst 60 dgr) för att kunna uppskatta ett årsmedelvärde.

Är det en bra idé att göra både korttids- och långtidsmätningar?

Ja. En korttidsmätning är bra om du vill ha svar snabbt och under sommarsäsongen. En långtidmätning är bra att genomföra för att bekräfta det resultat du fått vid korttidsmätningen. Dessutom gäller bara resultatet från långtidmätningen som underlag vid ansökan om radonbidrag hos Länsstyrelsen.

Min granne kunde uppmäta låg radonhalt hos sig, så jag borde inte ha något problem, eller hur?

Det kan i vissa fall stämma att både du och dina grannar mäter låga värden, men det är absolut ingen säkerhet. Det enda säkra är att göra en egen mätning. 

Bör varje hem testas för radon?

Ja. Olika hem har olika förutsättningar vad gäller, till exempel; berggrund, husets bottenplatta, tätning, ventilation och självdrag.

Hur lång tid tar det att få resultat?

Efter sjävla mätperiodens avslut (korttid minst 10 dagar, långtid minst 60 dagar) tar postgång och laboratorietid cirka 3 veckor.