Radonsanering

Beställ radon-sanering för att bli kvitt radon-problemen

Äntligen sanering!

Ett liv utan oro för radon börjar i många fall med en radon-mätning som, efter radon-besiktning, tillslut leder till radon-sanering. Själva saneringen är onekligen en mycket viktig del i processen. Om höga radongas-värden är uppmätta hade de tidigare stegen i ledet varit rent onödiga utan en korrekt genomförd sanering. 

Tillvägagångssätt baseras på åtgärdsplanen

Sanering kan påbörjas efter genomförd radon-besiktning varvid en åtgärdsplan, det vill säga sanerings-plan, har fastställts. Åtgärdsplanen bygger på varifrån radongasen härstammar.

Ventilation i husgrund för att sanera markradon
I dagsläget är det vanligast att höga radonvärden beror på markradon. Markradon åtgärdas bäst genom ett skapat understryck som ger ventilation i husgrundens jordluft. Oftast skapas detta undertryck och ventilation genom installation av radonsug. Typ av grundläggning spelar stor roll för exakt hur det annars går att skapa ventilation i husgrunden. 

Ökad luftomsättning för att sanera radon från byggnadsmaterial
Om hög radonhalt härstammar från byggnadsmaterial så kan ökad ventilation i bostaden avhjälpa problemet. Dock kan detta många gånger leda till förhöjda uppvärmningskostnader och det är därför väl värt att överväga installation av frånluftssystem eller mekaniskt till- och frånluft om tar till vara på värmen som med enkel vetilation annars ahde gått förlorad. När åtgärds-plan utformas tittas även på möjligheterna att byta ut så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet.

Ett välkommet resultat!

Efter sanering har radonhalten, i de allra flesta fall, minskat till ett värde under gränsvärdet på 200 Bq/m3

Radon-bidrag

Länsstyrelsen ger bidrag om 50% av sanerings-kostnaden ifall värden på över 200 Bq/m3 har uppmätts. Maximalt ges bidrag på 15 000 SEK. Ansökan om radon-bidrag ska genomföras innan saneringen påbörjas. RadonSupporten hjälper dig med ansökan i samband med radon-besiktning. 

Radonsanering

Det är viktigt att först, innan man börjar fundera över radonsanering, tar reda på var radongasen kommer ifrån under en radonbesiktning. Detta för att rätt radonåtgärd ska kunna genomföras. En felaktig åtgärd kan vara verkningslös eller förvärra problemet. Att sanera radon går till på olika sätt beroende av vad radonet beror på.

Vem ska åtgärda höga radonhalter?

Husägare av egna hem är ansvariga för att ta initiativet. Hyresgäster ska få hjälp från hyresvärd. Bostadsrättsföreningar ska få hjälp av sin styrelseförening.

Vilka är de vanligaste saneringsmetoderna?

Radonsug är den vanligaste åtgärden för radon från mark. Ett förbättrat ventilationssytem är den vanligaste åtgärden för radon från byggnadsmaterial. Det finns fler metoder och varianter på dessa metoder. Vilken metod som passar bäst för just ditt hus bestäms under radonbesiktning då en av våra besiktningsmän är på plats ute hos dig och utreder situationen hos dig.

Vilka är för- och nackdelarna med att ha ett radonsanerings-system?

Fördelar:

Lägre radonhalt hemma är den direkta fördelen om systemet är korrekt installerat och fungerar.

Radonsug kan leda till reducerad fuktnivå.

Ventilationssystem för till- och frånluft med en värmeväxlare kan minska uppvärmningskostnaderna.

Nackdelar:

Endast ventilering kan öka uppvärmningskostnaderna då mycket värme försvinner ut.

Energikostnaden för att driva systemet kan ses som en nackdel men bör inte läggas någon vikt vid då den är mycket låg. En radonsug drar ofta omkring 50 Watt.

Vid dåliga installationer av radonsug kan det hända att du hör en liten fläkt hörs, med detta är ett extremt ovanligt klagomål.

Hur mycket kostar det att sänka radonhalten i mitt hem?

Var beredd att lägga omkring 20 000 SEK för installation av radonsug som i Sverige är den vanligaste radon-åtgärden. Kostnaden är ofta större men genom att ansöka om radon-bidrag blir din utgift mindre. Radon-bidrag ansöks om hos Länsstyrelsen och uppgår till 50% av saneringskostnaden men maximalt 15 000 SEK.

Hur vet jag om åtgärden har varit effektiv?

Det är viktigt att göra ett uppföljningstest för att kontrollera åstadkommen radonhalt. Om det är så att man har utnyttjat radonbidrag så kräver Länsstyrelsen att detta uppföljningstest görs och att mätresultatet skickas in senast inom ett år efter det att radonbidraget beviljats.

Kommer ökning av ventilationen minska radonhalten inomhus?

Det kan hjälpa till att minska radonhalten om det är installerat på ett bra sätt. Ofta används ett förbättrat ventilationssystem som åtgärd för radon från byggnadsmaterial.

Hur kan radonhalten i befintliga bostäder minskas (dämpas)?

Det går att minska radonhalten i befintliga bostäder genom olika saneringsmetoder. Vilken specifik saneringsmetod som bör användas för varje specifikt fall bestäms under radonbesiktning.

Är det dyrt att installera ett radonsanerings-system?

Svaret på om det är dyrt eller inte beror givetvis av en subjektiv bedömning. Om man uppmäter höga radonvärden hemma är det alltid prisvärt att proritera att åtgärda detta.

Hur lång tid tar radonsanering?

Detta beror helt på vilken metod sopm ska tillämpas. Om det rör sig om den vanligaste metoden, det vill säga installation av radonsug, tar själva installationen inte mer än 1 dag.

Hur mycket kommer det att kosta mig att installera ett radon-saneringssystem?

Detta beror på vilket system som ska installeras. Det vanligaste är att man installerar en radonsug för att komma tillrätta med hög radonhalt på grund av markradon. Vad du kommer att betala beror på huruvida du kommer att utnyttja radonbidrag och ROT-avdrag. Se Radonsupportens priser för radonsug med installation.

Hur avgör jag om jag behöver åtgärd / sanering?

Du behöver ha en åtgärdsplan. Detta upprättas under radon-besiktning. Om du redan har en åtgärdsplan går det bar att kontakta RadonSupporten med denna så ska vi hjälpa dig.