Radonsupporten

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig och luktfri. Men den är skadlig för vår hälsa.

Radongasens bildning:
1. Radium (ett radioaktivt grundämne) sönderfaller
2. Radongas bildas
3. Radongas sönderfaller
4. Radondöttrar (metall-atomer) bildas

Vi andas in radongasens metall-atomer. Dessa fastnar i lungvävnaden.

I lungorna sönderfaller snabbt radongasens metall-atomer. Samtidigt avger metall-atomerna alfastrålning. På längre sikt kan denna strålning leda till lungcancer.
Radonhalt mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Vid ett värde av 1 Bq/m3 sönderfaller en metall-atom per sekund.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller sönder. När gasen i sin tur sönderfaller uppstår så kallade radondöttrar. Radondöttrarna är radioaktiva metallatomer.

Varifrån kommer radon?

Det kan finnas ett antal byggnadsmaterial som avger små mängder radongas. Det rör sig om, t.ex., graint, lättbetongtypen blåbetong, vissa gipsskivor, tegel och fältsten. Vad som måste belysas är att de flesta av dessa material är så pass täta att endast den lilla mängd radongas nära ytan kan ta sig ut i luften.

Betydligt vanligare är att förhöjda radonvärden härstammar från bergrund och markjord. 

Var finns radon?

Radon finns ofta i högre halter i inomhusluften. Radon kan även förekomma i vatten. 

Varför finns radon i bostäder och andra lokaler?

Radon som härstammar från mark finns även utomhus. Halten utomhus blir inte lika koncentrerad som inomhus där den stängs inne efter att den sugs upp med hjälp av en naturlig skorstenseffekt som uppstår då vi värmer upp våra byggnader.

Vilka faktorer kan påverka radonhalten?

Luftläckage in i byggnaden från markluften, förekomsten av blå lättbetong, förkomsten av radon som avges från vatten till inomhusluft och buggnadens ventilation. 

Påverkar husets ålder radonhalten?

Hittills har man inte kunnat se något tydligt samband mellan hustets ålder och radonhalten. Det enda sättet att ta reda på radonhalten är att göra en radonmätning. 

Vad händer med radon när det kommer in inomhus?

Inomhus koncentreras radonhalten då den ansamlas på en sluten yta. När vi andas in den blir den skadlig för vår hälsa. 

Jag har hört att radon egentligen inte är ett problem. Är detta sant?

Nej. Problemet med radon bör tas på allvar. Om man påstår något annat kan möjligtvis syfta på att negativa effekter många gånger märks först på längre sikt. 

Kan radon finnas i vatten?

Ja. Kommunens vatten kontrolleras oftast för radon, men större risk löps vad gäller vatten från bergbrunnar och liknande. När vatten innehållande radon används för dusch, diskmaskin eller tvättmaskin avger vattnet radon till inomhusluften. På så vis blir radon i vatten en fara. Många gånger kan högre halter radon mätas i vatten i fritidshus.

Finns höga radonhalter bara i områden med granit?

Nej. Granit är EN typ av bergart som kan innhålla mer uran än andra. Även vissa skiffrar innehåller ofta höga halter uran. 

I vilken enhet mäts radon?

Becquerel (B/q) internationellt. PicoCurie (pC) i USA.

Vad är Becquerel (B/q)?

Den internationella mätenheten för radon kallas Becquerel (B/q). Radongas mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Ett värde om 1 B/q m3 betyder ett radioaktivt sönderfall per sekund. 

Vad är PicoCurie (pCi)?

USAs mätenhet för radongas. Denna enhet är uppkallad efter den franska fysikern Marie Curie. 200 B/q motsvarar cirka 5405 pCi.