Lagar Och Bestämmelser Kring Radon

Lagar och bestämmelser kring radon

Husägare – Kommun

Ansvarig: Husägare

Du som husägare har ett eget ansvar att mäta, besiktiga och sanera radon. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande kan hjälpa dig att underrätta dg om uppskattat radonläge avd gäller markradon i kommunen, men aldrig svara på om just ditt hus har acceptabla värden. Kommunens Byggnadsnämnd har endast ansvar att kontrollera att radon tas i beaktande innan nya bygglov beviljas. 

Köpare – Mäklare – Säljare

Ansvarig: Köpare

Vid fastighetsköp har köparen undersökningsplikt vari radon ingår. Det vill säga, radon räknas inte som ett dolt fel som säljare eller mäklare är skyldig att redovisa för.

Hyresgäst – Hyresvärd

Ansvarig: Hyresvärd

Om du är hyresgäst så har din hyresvärd ansvar för att gränsvärdet om 200 Bq/m3 överskrids i bostäderna. Hyresvärden ska stå för mätningar och eventuell sanering. Om du är osäker på radonhalten i din hyresrätt så bör du kontakta din hyresvärd för att få svar. 

Klicka här för att maila din hyresvärd.

Bostadsrättsförening 

Ansvarig: Föreningsstyrelsen

Har du en bostadsrätt i en bostadsrättsförening eller sitter i föreningens styrelse bör du känna till att styrelsen har ansvaret att kontrollera att riktvärdet om 200 Bq/m3 efterhålls. Kontakta styrelsen för att få reda på situationen för din bostadsrätt.

Klicka här för att maila din styrelse.

Anställd – Arbetsgivare

Ansvarig: Arbetsgivare

Arbetsgivaren ska kontrollera det generalla gränsvärdet för arbetsplatser på 400 Bq/m3. För underjordsarbete gäller särskilda gränsvärden. Detta faställs i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet. 

Offentliga lokaler

Ansvarig: Kommunen

Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande har ansvaret för tillsyn av offentliga lokaler enligt Miljöbalken, där ett gränsvärde om 400 Bq/m3 gäller.

För skolor och förskolor gäller ett lägre gränsvärde. Från och med 2010 ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m3 i Sveriges alla skolor och förskolor, privata såväl som kommunala.

Ansvariga myndigheter

  • Socialstyrelsen fastställer riktvärden för radon i befintliga byggnader.
  • Boverket ger ut föreskrifter och ansvarar för gränsvärden för radon vid nybyggnad samt har det generella ansvaret för radonbidrag. Boverket ansvarar för miljömålet ”God bebyggd miljö” med delmålet ”God inomhusmiljö” där radon ingår.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för miljömålet ”Säker strålmiljö”.
  • Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ansvarar för gränsvärden respektive riktvärden vad gäller uran och radon i dricksvatten.
  • Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för radonarbetet samt handläggningen av radonbidrag.
  • Arbetsmiljöverket utfärdar gränsvärden vad gäller arbetslokaler och gör tillsyn.
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet som tar fram geologiskt och geofysiskt underlag om radon och uran i mark och vatten.

FAQ

Finns det lagar som angår gränsvärde för radon?

Indirekt, ja. Det finns lagar som applicerar på ämnet radon och som tvingar ansvariga instanser att reglera gränsvärden för radon.

Läs mer om Lagar om radon.

Läs mer om Ansvar för radon.

Finns det några lagar som angår radon i hyresrätter?

Ja, indirekt. Enligt Miljöbalken 9 kap. 9 § måste fastighetsägaren vidta åtgärder mot ”olägenheter för människors hälsa”.