Gränsvärde För Radon

Gränsvärde för radon

Rikt- och gränsvärden för radon tas fram sinsemellan följande myndigheter:

  • Boverket
  • Livsmedelsverket
  • Socialstyrelsen
  • Arbetsmiljöverket

Gränsvärden och riktvärden för radon i inomhusluft

Måttenhet: Bq/m3

Gränsvärden för radon i inomhusluft indikerar högsta acceptabla och hygieniska nivå. Vid högra uppmätta värden berättigas radonbidrag vid sanering. Läs om radonbidrag.

200 Bq/m3Befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål
200 Bq/m3Nya byggnader
400 Bq/m3Arbetsplatser (Särskilda värden för underjordsanläggningar.)

Gräns- och riktvärden vatten

MåttenhetBq/l

100 Bq/lTjänligt dricksvatten med anmärkning. (Särskilda bestämmelser för mindre vattenverk.)
1000 Bq/lGräns för otjänligt dricksvatten. (Särskilda bestämmelser för mindre vattenverk.)Mätning av inomhusluft bör göras.
Risk för hälsoeffekter.

Gräns- och riktvärden för gammastrålning

Måttenhet: µSv/h

0,3 µSv/hNya byggnader

Fritidsboende

Värdena ovan avser års-medelvärden och beträffar således permanentboende. Vad gäller fritidsboende, där det inte handlar om någon daglig exponering året om, kan en viss omräkning göras för att få fram en rättvis riskbedömning. Risken förknippad med radonexponering ska anses proportionerlig med exponeringens omfattning.

Vad är ”acceptabel” nivå för radon?

200 Bq/m3 är gränsvärdet för radon I bostäder, skolor och förskolor. Läs mer om Gränsvärde för radon.